Login

Wachtwoord vergeten? Geen gebruikersnaam?

test

Voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden op www.desvoveilingen.be

 

1. Definities


1.1. Verkoper: De eigenaar van de goederen.

1.2. Bieder: De persoon die een bod uitbrengt.

1.3. Koper: De bieder wiens bod aanvaard is door de verkoper.

1.4.


1.4.1. Desvo veilingen organiseert – in opdracht van de Verkoper, in zijn naam en voor zijn rekening –de verkoop van een of meerdere roerende goederen, en treedt daarbij op als makelaar. Desvo veilingen en de Verkoper sluiten aldus een overeenkomst die juridisch zowel lastgeving (wat betreft bijvoorbeeld het ontvangen van betaling van de Koper) als aanneming betreft.

1.4.2. Bij laattijdige betaling door de Koper is deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd, zowel aan de Verkoper als aan Desvo veilingen, van 1% per maand op de respectievelijke openstaande bedragen, evenals forfaitaire vergoedingen ten belope van 10 % van de respectievelijke openstaande bedragen, met een minimum van 100,00 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om de verkoop te ontbinden en onverminderd het recht van de Verkoper en Desvo veilingen om de hogere werkelijke geleden schade te vorderen van de Koper.

De Koper is verplicht om het kavel af te halen uiterlijk op het meegedeelde tijdstip en op de meegedeelde plaats, normalerwijze een terrein van Desvo veilingen of van de Verkoper. De Koper dient de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. Bij gebreke van afhaling zal de Koper per dag een verwijlvergoeding van 50,00 EUR verschuldigd zijn aan Desvo veilingen. De eventuele schade die de
Verkoper heeft opgelopen door de niet- of laattijdige afhaling, kan hij enkel verhalen opzichtens de Koper. De Verkoper beschikt over de mogelijkheid om de koop-verkoopovereenkomst te ontbinden lastens de Koper overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 19.

2. Voorwerp van de overeenkomst


2.1. Tussen Desvo veilingen en de Koper komt bijgevolg géén koopovereenkomst tot stand.

2.2. De Bieder die een bod plaatst, verricht hiermee een bod in de juridische zin van het woord aan de Verkoper, waarbij dit aanbod steeds huidige voorwaarden bevat.

3. Registratie en hoedanigheid van de Bieder


3.1. Om een bod te kunnen plaatsen, dient de Bieder zich te registreren op
www.desvoveilingen.be. Indien de Bieder beschikt over een ondernemingsnummer en/of BTWnummer, dient hij deze op te geven.

3.2. Desvo veilingen kan de verstrekte gegevens nagaan op hun echtheid, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend via externe databanken.

3.3. Desvo veilingen behoudt zich het discretionair recht voor om de Bieder te weigeren of uit te sluiten, ook tijdens lopende veilingen. Dit heeft tot gevolg dat de Bieder geen biedingen meer kan plaatsen.

3.4. Desvo veilingen behoudt zich het discretionair recht voor om de Bieder te verzoeken waarborgen ter solvabiliteit te verschaffen; verschaft de Bieder de gevraagde waarborgen niet, dan kan hij worden uitgesloten en kunnen zijn biedingen geweerd worden.

3.5. De Bieder die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bod uitbrengt, of die, geheel of gedeeltelijk, de koopprijs betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. BW en 1200 e.v. BW.

4. Organisatie van de veiling


4.1. Desvo veilingen organiseert de verkoop middels een veiling, dit zowel online als fysiek.

4.2. Iedereen is op eigen risico aanwezig op kijk- en afhaaldagen.

4.3. Elk bod van de Bieder is onherroepelijk, zonder enige voorwaarde en zonder enig voorbehoud, ook al is er een hoger bod dat evenwel niet wordt aanvaard door de Verkoper. Door het bod komt de verkoop nog niet tot stand; hiervoor is de aanvaarding van de Verkoper vereist.

4.4. De online veilingen vermelden een eindtijd, dit is de datum en het tijdstip tot wanneer er biedingen kunnen worden geplaatst op een kavel.

4.5. Desvo veilingen behoudt zich het recht voor de veilingkosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever bij zonder enige reden verwijderen / verkopen van goederen door de opdrachtgever tijdens een lopende veiling.

4.6. Desvo veilingen zal de online veiling met 5 minuten verlengen indien 5 minuten voor het sluiten van de veiling een nieuw bod wordt uitgebracht.

4.7. Desvo veilingen behoudt zich het recht voor om een veiling stop te zetten, ook al is dit vóór de aangegeven eindtijd van de veiling, zonder dat hiervoor verantwoording is verschuldigd aan de Bieder en/of aan de Verkoper.

4.8. Desvo veilingen kan advertenties ten allen tijde wijzigen en kan bij substantiële wijzigingen de veiling van het kavel opnieuw starten, wijzigen of annuleren, zonder dat hiervoor verantwoording is verschuldigd aan de Bieder.

5. De advertenties houdende omschrijving van de kavels


5.1. De advertenties bevatten de informatie die aan Desvo veilingen wordt verstrekt; Desvo veilingen biedt geen enkele garantie omtrent de correctheid hiervan; op de Bieder rust een onderzoeksplicht.

5.2. Eventuele kilometerstanden of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische en commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van Desvo veilingen of de Verkoper.

5.3. Desvo veilingen kan de advertenties ten allen tijde wijzigen. De Bieder dient de advertentie te raadplegen alvorens een bod te plaatsen. Enkel de meest bijgewerkte versie van de advertentie is bindend ten aanzien van de bieding.

5.4. De Koper kan noch Desvo veilingen, noch de Verkoper aanspreken bij verschillen tussen de advertenties (voor bijvoorbeeld wat betreft de staat, aard, hoeveelheid, benaming of uitzicht) en de kavels.

5.5. Desvo veilingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beweerde foutieve of onvolledige informatie in de advertenties.

6. Prijs


6.1. De Koper dient tevens een vergoeding van 17 % van het bod, te vermeerderen met BTW, ten titel van opgeld (voor de organisatie van de veilig) te betalen aan Desvo veilingen.

6.2. Het bod dient vermeerderd te worden met 21 % BTW, dat deel uitmaakt van de koopprijs, tenzij er geen BTW verschuldigd is ingevolge intracommunautaire verwerving, in welk geval de Koper de bewijskrachtige documenten ter zake moet overmaken aan Desvo veilingen en de Verkoper, zodat deze laatsten dit kunnen verifiëren.

6.3. De opdrachtgever heeft de recht om een minimumbedrag te instellen. Dit bedrag wordt als verkoopprijs in acht genomen.

6.5. De Koper dient de koopprijs en het opgeld te betalen ten laatste drie werkdagen na ontvangst van de bevestiging van de verkoop.

6.6. De Koper kan betalen, enkel in euro:
• via overschrijving naar de rekening met nummer BE28 0689 4487 6320 (BIC:GKCCBEBB); het kavelnummer (tenzij anders voorgesteld in de e-mail) dient te worden vermeld in de mededeling.

6.7. Bij laattijdige betaling door de Koper is deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd, zowel aan de Verkoper als aan Desvo veilingen, van 1% per maand op de respectievelijke openstaande bedragen, evenals forfaitaire vergoedingen ten belope van 10 % van de respectievelijke openstaande bedragen, met een minimum van 100,00 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om de verkoop te ontbinden en onverminderd het recht van de Verkoper en Desvo veilingen om de hogere werkelijke geleden schade te vorderen van de Koper.

7. Eigendomsoverdracht


7.1. De eigendomsoverdracht vindt slechts plaats (1) nadat evident de Verkoop is voltrokken door aanvaarding van de Verkoper van het bod (2) en nadat de Koper de volledige koopprijs en opgeld heeft betaald. De risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed (ingevolge bijvoorbeeld diefstal, brand, ongeval, waterschade, etc.) zullen integraal door de Koper worden gedragen vanaf de eigendomsoverdracht.

8. Levering


8.1. Desvo veilingen zal de Koper per e-mail informeren omtrent de wijze van afhaling. Daarbij kan Desvo veilingen bepalen dat een bepaald kavel of een bepaald goed pas na afhaling van andere kavels kan worden afgehaald.

8.2. Desvo veilingen verzorgt voor de Verkoper de praktische regeling van de afhaling, doch is zelf niet gehouden tot levering vermits Desvo veilingen geen partij is bij de koop-verkoopovereenkomst tussen Koper en Verkoper.

8.3. De Verkoper verbindt er zich enkel toe om het kavel aan de Koper te leveren zoals die bestond op het ogenblik van de betaling van de volledige koopsom door de Koper.

8.4. De Koper is verplicht om het kavel af te halen uiterlijk op het meegedeelde tijdstip en op de meegedeelde plaats, normalerwijze een terrein van Desvo veilingen of van de Verkoper. De Koper dient de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. Bij gebreke van afhaling zal de Koper per dag een verwijlvergoeding van 50,00 EUR verschuldigd zijn aan Desvo veilingen. De eventuele schade die de
Verkoper heeft opgelopen door de niet- of laattijdige afhaling, kan hij enkel verhalen opzichtens de Koper. De Verkoper beschikt over de mogelijkheid om de koop-verkoopovereenkomst te ontbinden lastens de Koper overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 19.

8.5. Indien een kavel van de Koper het afhalen van een ander kavel zou belemmeren, is de Koper verplicht om onverwijld na mededeling (per e-mail of op andere schriftelijke wijze) het kavel af te halen. Bij gebreke hiervan is Desvo veilingen gerechtigd – zonder hiertoe te kunnen worden verplicht – om zelf het kavel te vervoeren naar een stockageplaats, waarbij de kosten verbonden aan dit vervoer
en stockage en het hiermee gepaard gaand risico ten laste van de Koper zullen zijn.

8.6. De Koper staat zelf in voor de demontage, uitbraak en vervoer van de goederen van de gekochte kavels. Desvo veilingen verleent nooit bijstand bij de afhaling van de kavels. Elke schade die wordt veroorzaakt aan de kavels wordt dan ook vermoed te zijn veroorzaakt door de Koper.

8.7. De Koper staat zelf in voor elke vergunning, formaliteit of maatregelen die vereist zijn voor de demontage, afbraak of vervoer van de kavels. De Koper dient verzekerd te zijn voor elke gevaarlijke activiteit die hij, zijn aangestelden of zijn aannemers hierbij zullen begaan (waaronder lassen, slijpenen branden).

8.8. De Koper is aansprakelijk voor alle schade (inclusief indirecte en gevolgschade) die hij veroorzaakt, ook door zijn aangestelden of aannemers, aan eigen of aan andermans goederen bij het demonteren, uitbreken, andere manipulaties en het vervoeren van de kavels. Indien het noodzakelijk is om gebouwen of andere goederen dan het voorwerp van de koopovereenkomst te beschadigen of te wijzigen kan dit slechts gebeuren mits schriftelijke toestemming van Desvo veilingen onder de voorwaarden daarbij gesteld. Desvo veilingen kan desgevallend een waarborgsom opvragen aan de Koper om de mogelijke schade te dekken.

9. Geen vrijwaring voor zichtbare gebreken


9.1. Vermits de aangeboden goederen steeds tweedehandsgoederen betreffen, kan de Koper zich niet beroepen op vrijwaring voor zichtbare gebreken. De Koper weet dat het tweedehandsgoederen betreft en vergewist zich van de staat van de goederen vóór plaatsing van het bod. De Verkoper verkoopt de goederen in de staat waarin zij zich bevinden en onder meer met alle zichtbare en verborgen gebreken. Eventuele kilometerstanden of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische en commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van Desvo veilingen of de Verkoper. De
afhaling houdt alleszins onvoorwaardelijke aanvaarding in van de goederen.

10. Geen vrijwaring voor verborgen gebreken


10.1. De Verkoper verkoopt de goederen in de staat waarin zij zich bevinden en onder meer met alle zichtbare en verborgen gebreken. Eventuele kilometerstanden of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische en commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van Desvo veilingen of de Verkoper.

10.2. De Verkoper heeft geen kennis van de bestemming die de Koper aan de zaak wil geven en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de Koper is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.

11. Garantieregeling voor consumenten


11.1. De garantieregeling voor consumenten vindt geen toepassing, vermits de Verkoper geen consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroeps- of commerciële activiteit. Zou dit per uitzondering toch het geval zijn, dient verwezen te worden naar het feit dat de Koper weet dat het tweedehandsgoederen betreft en hij zich vergewist heeft van de staat van de goederen vóór plaatsing van het bod.

12. Verkoop van wagens


12.1. De Koper verklaart de documenten bedoeld in artikel 4 Wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, in het bijzonder de Car-Pass, te hebben ontvangen, en verklaart dan ook dat hij geen vordering tot ontbinding van de overeenkomst in de zin van artikel 7 van voormelde wet kan instellen tegen de Verkoper.

12.2. De Koper staat zelf in voor de tweedehandskeuring, zo dit van toepassing is.

13. Buiten de verkoopsruimte gesloten overeenkomst


13.1. Voor zover de overeenkomst tot stand komt buiten een verkoopruimte en de Koper een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, vindt dit artikel toepassing.

13.2. Informatie m.b.t. de overeenkomst: de volgende informatie kan worden verstrekt overeenkomstig artikel VI.64 Wetboek Economisch Recht:

1° de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten: zie artikel 6 en 14.

2° de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemingsnummer; BE 0762.561.441 , SiBo Invest BV

3° het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer, fax en e-mailadres van de onderneming, indien beschikbaar, zodat de consument snel contact met de onderneming kan opnemen en er efficiënt mee kan communiceren alsmede, indien van toepassing, het geografisch adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt: Torhoutsestraat 363A, 8020 Ruddervoorde emailadres: [email protected].

4° de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijze niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, meegedeeld: zie artikel 6; de Bieder weet dat er sprake is van een openbare veiling en de prijs in functie hiervan dient te worden gezien.

5° de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen, en desgevallend, het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling; ter zake kan verwezen worden naar de artikels 6 en 8; klachten kunnen telefonisch of per e-mail worden bezorgd aan Desvo veilingen of aan de Verkoper.

6° wanneer een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel VI.69, § 1, alsmede het modelformulier voor herroeping opgenomen in bijlage 2 bij dit boek; vermits de overeenkomst wordt gesloten tijdens een openbare veiling, kan de Koper het herroepingsrecht niet uitoefenen.

7° desgevallend, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping; niet van toepassing vermits het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend.

8° ingeval de consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig artikel VI.65, § 2, tweede lid, heeft gedaan, dat de consument gebonden is de onderneming zijn redelijke kosten te vergoeden overeenkomstig artikel VI.71, § 3; niet van toepassing vermits het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend.

9° indien er niet voorzien is in een herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.73, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, desgevallend, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest;

10° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties: niet van toepassing;

11° desgevallend, de duur van de overeenkomst of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst: niet van toepassing;

12° desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst: niet van toepassing;

13° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de consument op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden: niet van toepassing.

14° desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen: niet van toepassing;

15° desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn: niet van toepassing;

16° desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is: niet van toepassing;

14. Ontbinding


14.1. De Verkoper heeft het recht om de overeenkomst met de Koper met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden.

14.2. De Verkoper kan tevens de overeenkomst met de Koper ontbinden indien derden plots aanspraken zouden doen gelden op de goederen en/of de verkoop afhaling onevenredige schade zou veroorzaken of omwille vanwege elke andere geldige reden. De Verkoper zal dan aan de Koper de koopprijs terugbetalen, evenals het opgeld.

15. Privacy


15.1. Bieder en Verkoper geven hierbij hun ondubbelzinnige toestemming om voormelde persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in dit artikel.

15.2. De door de Bieder en Verkoper meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens (zoals gewijzigd). Desvo veilingen treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor volgende doeleinden: organisatie van de verkoop van de roerende goederen, nagaan of de verstrekte gegevens van de Bieder overeenstemmen met de werkelijkheid, het versturen van de nieuwsbrief indien gewenst door de Bieder. De gegevens van de Bieder zullen worden meegedeeld aan de Verkoper, zodat deze kan oordelen over de al dan niet aanvaarding van een bod.

15.3. De Koper zal elk goed dat drager is van persoonlijke gegevens in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens (zoals gewijzigd) gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de privacy. Het loutere verkrijgen van de fysieke drager van deze gegevens ontslaat de Koper niet van de verplichtingen die voortvloeien uit voormelde wetgeving.

16. De middelenverbintenissen van Desvo veilingen


16.1. Desvo veilingen heeft enkel opzichtens de Verkoper een middelenverbintenis om de verkoop van roerende goederen te organiseren. Desvo veilingen heeft géén resultaatsverbintenis om de goederen ook effectief te verkopen, dit binnen een bepaalde tijd of aan een bepaalde prijs.

16.2. Desvo veilingen heeft geen verbintenissen opzichtens de Bieder. Desvo veilingen neemt enkel akte van het eventuele bod van de Bieder en maakt dit over aan de Verkoper, die beslist of hij dit bod al dan niet aanvaardt. Desvo veilingen zal de Bieder dan in kennis stellen van de eventuele aanvaarding van het bod per e-mail, zal de koopprijs en opgeld ontvangen en zal hierna het kavel fysiek aanbieden aan de Koper.

17. Overmacht


17.1. Desvo veilingen is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Bieder en de Verkoper in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Desvo veilingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Desvo veilingen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder
exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van Desvo veilingen, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, ziekte van aangestelden, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Desvo veilingen is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

17.2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Desvo veilingen opgeschort. Desvo veilingen zal in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te beperken.

18. Aansprakelijkheid


18.1. Desvo veilingen is ten aanzien van de Bieder en de Verkoper niet aansprakelijk voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

18.2. Voor zover Desvo veilingen bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

18.3. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Desvo veilingen niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

18.4. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Desvo veilingen is ten alle tijde beperkt tot de waarde van het bod van de Koper per schadegeval, zelfs ingeval van zware fout, met een maximum van 10.000,00 EUR.

18.5. Desvo veilingen zal op haar website bepaalde informatie verschaffen over de kavels. Desvo veilingen kan evenwel niet instaan en is dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die op haar website wordt verspreid, vermits zij niet vertrouwd is met de goederen die de Verkopers wensen te verkopen en zij dus afhankelijk is van informatie verstrekt door de Verkopers.

18.6. Vermits de Verkoper vaak evenmin vertrouwd is met de goederen die hij wenst te verkopen (denk bijvoorbeeld aan de verkoop die een curator wenst te doen), kan de Verkoper evenmin instaan en is hij dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die via Desvo veilingen aan de Bieder wordt meegedeeld.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


19.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk.

20. Splitsbaarheid


20.1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw
onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

21. Wijziging van de algemene voorwaarden


21.1. Desvo veilingen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.


 

account aanmaken

Maak nu een account aan

Hoe kan ik bieden?

Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf je in
Registreren is makkelijk en gratis

Zelf iets te koop? Contacteer ons...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Veiling wordt verlengt met 5 minuten voor het sluiten van de veiling een nieuw bod wordt uitgebracht

[ site by plenso ]