Login

Wachtwoord vergeten? Geen gebruikersnaam?

test

Voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden op www.desvoveilingen.be

 

1. Definities


1.1. Verkoper: De eigenaar van de goederen.

1.2. Bieder: De persoon die een bod uitbrengt.

1.3. Koper: De bieder wiens bod aanvaard is door de Verkoper.

 

1.4.


1.4.1. Desvo veilingen organiseert – in opdracht van de Verkoper, in zijn naam en voor zijn rekening –de verkoop van een of meerdere roerende goederen, en treedt daarbij op als makelaar. Desvo veilingen en de Verkoper sluiten aldus een overeenkomst die juridisch zowel lastgeving (wat betreft bijvoorbeeld het ontvangen van betaling van de Koper) als aanneming betreft.

1.4.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst door de Verkoper overeenkomstig deze bepaling is de
Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het verkoopbedrag met een
minimum 100,00 EUR.

 

2. Voorwerp van de overeenkomst


2.1. Tussen Desvo veilingen en de Koper komt bijgevolg géén koopovereenkomst tot stand.

2.2. De Bieder die een bod plaatst, verricht hiermee een bod in de juridische zin van het woord aan
de Verkoper, waarbij dit aanbod steeds huidige voorwaarden bevat.

 

3. Aanvaarding van deze voorwaarden door de Verkoper en de Bieder


3.1. De Verkoper gaat akkoord met deze voorwaarden door het loutere beöpdrachten van Desvo veilingen om over te gaan tot verkoop, hetgeen blijkt door de fysieke terbeschikkingstelling van de
goederen. De eventuele voorwaarden van de Verkoper maken in geen geval deel uit van de
overeenkomst tussen de Verkoper en Desvo veilingen. Bij conflict hebben huidige voorwaarden
voorrang.

3.2. Het bod van de Bieder is steeds onderworpen aan huidige voorwaarden.

 

4. Registratie en hoedanigheid van de Bieder


4.1. Om een bod te kunnen plaatsen, dient de Bieder zich te registreren op
www.desvoveilingen.be . Indien de Bieder beschikt over een ondernemingsnummer en/of BTWnummer,
dient hij deze verplicht op te geven.

4.2. Desvo veilingen kan de verstrekte gegevens nagaan op hun echtheid, bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend via externe databanken.

4.3. Desvo veilingen behoudt zich het discretionair recht voor om de Bieder te weigeren of uit te
sluiten, ook tijdens lopende veilingen. Dit heeft tot gevolg dat de Bieder geen biedingen meer kan
plaatsen. Dit recht zal niet willekeurig worden uitgeoefend.

4.4. Desvo veilingen behoudt zich het discretionair recht voor om de Bieder te verzoeken
waarborgen ter solvabiliteit te verschaffen; verschaft de Bieder de gevraagde waarborgen niet, dan
kan hij worden uitgesloten en kunnen zijn biedingen geweerd worden.

4.5. De Bieder die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bod uitbrengt, of die,
geheel of gedeeltelijk, de koopprijs betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze
derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v.
BW en 1200 e.v. BW.

 

5. Organisatie van de veiling


5.1. Desvo veilingen organiseert de verkoop middels een veiling, dit zowel online als fysiek.

5.2. Iedereen is op eigen risico aanwezig op kijk- en afhaaldagen.

5.3. Elk bod slaat op een kavel dat bestaat uit één of meerdere goederen, en dat wordt aangeduid
met een kavelnummer.

5.4. Elk bod van de Bieder is onherroepelijk, zonder enige voorwaarde en zonder enig
voorbehoud, ook al is er een hoger bod dat evenwel niet wordt aanvaard door de Verkoper. Door het
bod komt de verkoop nog niet tot stand; hiervoor is de aanvaarding van de Verkoper vereist.

5.5. De online veilingen vermelden een eindtijd, dit is de datum en het tijdstip tot wanneer er
biedingen kunnen worden geplaatst op een kavel.

5.6. Tijdens de veiling kan een minimumbod worden ingesteld, kunnen kavels worden gesplitst,
kunnen kavels worden toegevoegd, kunnen kavels worden ingehouden en kunnen bieders worden
uitgesloten, zonder dat hiervoor verantwoording is verschuldigd aan de Bieder en/of aan de Verkoper.

5.7. Desvo veilingen behoudt zich het recht voor om de eindtijd met 24 uur te verlengen en zal
hiervan elke Bieder minimum 24 uur vóór de eindtijd in kennis stellen per e-mail. Deze
minimumtermijn voor verwittiging van de bieders geldt niet indien de veiling wordt verlengd indien een
technische storing aanleiding gaf tot het onbeschikbaar zijn van de website voor alle gebruikers.

5.8. Desvo veilingen zal de online veiling met 5 minuten verlengen indien 5 minuten voor het sluiten
van de veiling een nieuw bod wordt uitgebracht.

5.9. Desvo veilingen behoudt zich het recht voor om een veiling stop te zetten, ook al is dit vóór de
aangegeven eindtijd van de veiling, zonder dat hiervoor verantwoording is verschuldigd aan de Bieder
en/of aan de Verkoper.

5.10. Desvo veilingen kan advertenties ten allen tijde wijzigen en kan bij substantiële wijzigingen de
veiling van het kavel opnieuw starten, wijzigen of annuleren, zonder dat hiervoor verantwoording is
verschuldigd aan de Bieder.

5.11. De Verkoper kiest discretionair of hij een bod aanvaardt en zo ja, welk bod. Dit zal in de regel
het hoogste bod zijn, doch de Verkoper heeft ter zake een discretionaire bevoegdheid. Desvo veilingen
zal de Bieder per e-mail verwittigen dat zijn bod aanvaard is.

5.12. Het eventueel vermelde “openingsbod” is een minimumprijs ten informatieve titel om de Bieder
een idee te geven van de minimumwaarde van het kavel en houdt geen aanvaarding in van een bod.

 

6. De advertenties houdende omschrijving van de kavels


6.1. De advertenties op de website van Desvo veilingen zijn louter een aanbod om te bieden op de
kavels, en zijn op zich geen aanbod tot verkoop.

6.2. De advertenties bevatten de informatie die aan Desvo veilingen wordt verstrekt; Desvo veilingen
biedt geen enkele garantie omtrent de correctheid hiervan; op de Bieder rust een onderzoeksplicht
zoals opgenomen in artikel 14. Het kavel bevat enkel datgene wat werd omschreven in de advertentie.
Het kavel bevat geen toebehoren, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de advertentie. Zijn bijvoorbeeld niet
opgenomen in het kavel tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
• elke machine of gelijkaardige voorziening wordt verkocht zonder leidingen, contactdozen,
fitters en/of nutsvoorzieningen;
• elk goed wordt verkocht zonder licenties, broncodes, of eventuele intellectuele
eigendomsrechten van derden die hierop rusten.

6.3. De foto’s opgenomen in de advertenties zijn louter illustratief en vervangen of vullen de
omschrijving van de kavels geenszins aan.

6.4. Eventuele kilometerstanden of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata
of andere technische en commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige
garantie of verantwoordelijkheid van Desvo veilingen of de Verkoper.

6.5. Desvo veilingen kan de advertenties ten allen tijde wijzigen. De Bieder dient de advertentie te
raadplegen alvorens een bod te plaatsen. Enkel de meest bijgewerkte versie van de advertentie is
bindend ten aanzien van de bieding. Indien de advertentie substantieel gewijzigd wordt kan Desvo veilingen van het kavel opnieuw starten, wijzigen of annuleren.

6.6. De Koper kan noch Desvo veilingen, noch de Verkoper aanspreken bij verschillen tussen de
advertenties (voor bijvoorbeeld wat betreft de staat, aard, hoeveelheid, benaming of uitzicht) en de
kavels. Op de Bieder rust namelijk een onderzoeksplicht, zoals bepaald in artikel 14.

6.7. De Koper weet dat op de goederen van de kavels mogelijkerwijs rechten (van intellectuele
eigendom) bij derden rusten en heeft er weet van dat eventuele eigendomsrechten rustend op het
goed niet worden aangegeven in de omschrijving noch tot het verkochte kavel behoren.

6.8. Desvo veilingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beweerde foutieve of onvolledige
informatie in de advertenties.

 

7. Prijs


7.1. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de
verkochte kavels, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming
van de overeenkomst zouden worden ingevoerd dan wel ingevorderd, zijn integraal ten laste van de
Koper.

7.2. De Koper dient tevens een vergoeding van 17 % van het bod, te vermeerderen met BTW, ten
titel van opgeld (voor de organisatie van de veilig) te betalen aan Desvo veilingen.

7.3. Het bod dient vermeerderd te worden met 21 % BTW, dat deel uitmaakt van de koopprijs,
tenzij er geen BTW verschuldigd is ingevolge intracommunautaire verwerving, in welk geval de Koper
de bewijskrachtige documenten ter zake moet overmaken aan Desvo veilingen en de Verkoper, zodat
deze laatsten dit kunnen verifiëren.

7.4. De Koper dient de koopprijs en het opgeld te betalen ten laatste drie werkdagen (dus alle
dagen behalve zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen) na ontvangst van de bevestiging van
de verkoop.

7.5. De Koper kan betalen, enkel in euro:
• via de link in de e-mail met mededeling van bevestiging van de koop; het kavelnummer (tenzij
anders voorgesteld in de e-mail) dient te worden vermeld;
• via overschrijving naar de rekening met nummer
BE47 7340 4518 9780 (BIC: KREDBEBB);
het kavelnummer (tenzij anders voorgesteld in de e-mail) dient te worden vermeld in de
mededeling;

7.6. De Koper ontvangt bij de afhaling een factuur per kavel.

7.7. Bij laattijdige betaling door de Koper is deze van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd, zowel aan de Verkoper als aan Desvo veilingen, van 1
% per maand op de respectievelijke openstaande bedragen, evenals forfaitaire vergoedingen ten
belope van 10 % van de respectievelijke openstaande bedragen, met een minimum van 100,00 EUR,
onverminderd het recht van de Verkoper om de verkoop te ontbinden en onverminderd het recht van
de Verkoper en Desvo veilingen om de hogere werkelijke geleden schade te vorderen van de Koper.

8. Eigendomsoverdracht


8.1. De eigendomsoverdracht vindt slechts plaats (1) nadat evident de Verkoop is voltrokken door
aanvaarding van de Verkoper van het bod (2) en nadat de Koper de volledige koopprijs en opgeld
heeft betaald. De risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed (ingevolge
bijvoorbeeld diefstal, brand, ongeval, waterschade, etc.) zullen integraal door de Koper worden
gedragen vanaf de eigendomsoverdracht.

 

9. Levering


9.1. Desvo veilingen zal de Koper per e-mail informeren omtrent de wijze van afhaling. Daarbij kan
Desvo veilingen bepalen dat een bepaald kavel of een bepaald goed pas na afhaling van andere kavels
kan worden afgehaald.

9.2. Desvo veilingen verzorgt voor de Verkoper de praktische regeling van de afhaling, doch is zelf
niet gehouden tot levering vermits Desvo veilingen geen partij is bij de koop-verkoopovereenkomst
tussen Koper en Verkoper.

9.3. De Verkoper verbindt er zich enkel toe om het kavel aan de Koper te leveren zoals die
bestond op het ogenblik van de betaling van de volledige koopsom door de Koper. Eventuele vruchten
en toebehoren die tussen de betaling en het tijdstip van de levering zouden ontstaan, behoren toe aan
de Verkoper.

9.4. De Koper is verplicht om het kavel af te halen uiterlijk op het meegedeelde tijdstip en op de
meegedeelde plaats, normalerwijze een terrein van Desvo veilingen of van de Verkoper. De Koper dient
de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. Bij gebreke van afhaling zal de Koper per dag een
verwijlvergoeding van 50,00 EUR verschuldigd zijn aan Desvo veilingen. De eventuele schade die de
Verkoper heeft opgelopen door de niet- of laattijdige afhaling, kan hij enkel verhalen opzichtens de
Koper. De Verkoper beschikt over de mogelijkheid om de koop-verkoopovereenkomst te ontbinden
lastens de Koper overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 19.

9.5. Indien een kavel van de Koper het afhalen van een ander kavel zou belemmeren, is de Koper
verplicht om onverwijld na mededeling (per e-mail of op andere schriftelijke wijze) het kavel af te
halen. Bij gebreke hiervan is Desvo veilingen gerechtigd – zonder hiertoe te kunnen worden verplicht –
om zelf het kavel te vervoeren naar een stockageplaats, waarbij de kosten verbonden aan dit vervoer
en stockage en het hiermee gepaard gaand risico ten laste van de Koper zullen zijn.

9.6. De Koper staat zelf in voor de demontage, uitbraak en vervoer van de goederen van de
gekochte kavels. Desvo veilingen verleent nooit bijstand bij de afhaling van de kavels. Elke schade die
wordt veroorzaakt aan de kavels wordt dan ook vermoed te zijn veroorzaakt door de Koper.

9.7. De Koper staat zelf in voor elke vergunning, formaliteit of maatregelen die vereist zijn voor de
demontage, afbraak of vervoer van de kavels. De Koper dient verzekerd te zijn voor elke gevaarlijke
activiteit die hij, zijn aangestelden of zijn aannemers hierbij zullen begaan (waaronder lassen, slijpen
en branden).

9.8. De Koper is aansprakelijk voor alle schade (inclusief indirecte en gevolgschade) die hij
veroorzaakt, ook door zijn aangestelden of aannemers, aan eigen of aan andermans goederen bij het
demonteren, uitbreken, andere manipulaties en het vervoeren van de kavels. Indien het noodzakelijk
is om gebouwen of andere goederen dan het voorwerp van de koopovereenkomst te beschadigen of
te wijzigen kan dit slechts gebeuren mits schriftelijke toestemming van Desvo veilingen onder de
voorwaarden daarbij gesteld. Desvo veilingen kan desgevallend een waarborgsom opvragen aan de
Koper om de mogelijke schade te dekken.

9.9. De Koper kan Desvo veilingen verzoeken om het kavel te bezorgen op een adres naar zijn
keuze, dit in een ruimte op de gelijkvloerse verdieping. Desvo veilingen zal dan – indien zij de
bezorging economisch haalbaar acht – een offerte overmaken aan de Koper, met een voorziene
bezorgtijd, die evenwel louter indicatief zal zijn. Een vertraging in de bezorging zal geen aanleiding
geven tot enige schadevergoeding, doch het zal de Koper toegestaan zijn om op verzoek zelf de
goederen af te halen en daarbij de reeds betaalde transportprijs terugbetaald te krijgen. De Koper
verbindt er zich toe om de goederen in ontvangst te nemen en daartoe de vereiste ruimte vrij te
maken, en voldoende (parkeer)ruimte te voorzien, in het bijzonder 3 meter breedte en 22 meter
lengte.

 

10. Geen vrijwaring voor zichtbare gebreken


10.1. Vermits de aangeboden goederen steeds tweedehandsgoederen betreffen, kan de Koper zich
niet beroepen op vrijwaring voor zichtbare gebreken. De Koper weet dat het tweedehandsgoederen
betreft en vergewist zich van de staat van de goederen vóór plaatsing van het bod. De Verkoper
verkoopt de goederen in de staat waarin zij zich bevinden en onder meer met alle zichtbare en
verborgen gebreken. Eventuele kilometerstanden of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste
inschrijvingsdata of andere technische en commerciële specificaties worden louter indicatief
meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van Desvo veilingen of de Verkoper. De
afhaling/tekenen voor ontvangst houdt alleszins onvoorwaardelijke aanvaarding in van de goederen.

 

11. Geen vrijwaring voor verborgen gebreken


11.1. De Verkoper verkoopt de goederen in de staat waarin zij zich bevinden en onder meer met
alle zichtbare en verborgen gebreken. Eventuele kilometerstanden of draaiuren van voertuigen,
bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische en commerciële specificaties worden louter
indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van Desvo veilingen of de
Verkoper.

11.2. De Verkoper heeft geen kennis van de bestemming die de Koper aan de zaak wil geven en
kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de Koper is aansprakelijk voor het
specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze
goederen aanwendt.

11.3. De Verkoper heeft gezien zijn hoedanigheid geen kennis van de aangeboden goederen. Hij
kan dan ook niet gehouden zijn tot vrijwaring voor verborgen gebreken. De Koper doet bij deze
afstand van dergelijke vordering tot vrijwaring.

 

12. Garantieregeling voor consumenten


12.1. De garantieregeling voor consumenten vindt geen toepassing, vermits de Verkoper geen
consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroeps- of commerciële activiteit. Zou dit per
uitzondering toch het geval zijn, dient verwezen te worden naar het feit dat de Koper weet dat het
tweedehandsgoederen betreft en hij zich vergewist heeft van de staat van de goederen vóór plaatsing
van het bod. Gezien de aard van de verkoop is het duidelijk voor de Koper dat een verminderde
kwaliteit dient te worden vermoed.

 

13. Geen andere waarborgen


13.1. Noch Desvo veilingen noch de Verkoper verstrekken enige andere waarborgen m.b.t. de
kavels. De Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan de Koper
toekomen en met inachtneming van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 

14. Verbintenis van de Bieder tot nauwkeurig onderzoek van de zaak


14.1. De Bieder verbindt zich tot het bezichtigen en nauwkeurig onderzoeken van de kavels waarop
hij wenst te bieden en verklaart dat hij dit ook effectief gedaan heeft, dit gelet op de aard van de
goederen en gezien voorgaande bepalingen. Gelet hierop is er geen sprake van een overeenkomst op
afstand in de zin van het Wetboek Economisch Recht, vermits er onder meer niet uitsluitend gebruik
wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

15. Verkoop van wagens


15.1. De Koper verklaart de documenten bedoeld in artikel 4 Wet van 11 juni 2004 tot beteugeling
van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, in het bijzonder de Car-Pass, te hebben
ontvangen, en verklaart dan ook dat hij geen vordering tot ontbinding van de overeenkomst in de zin
van artikel 7 van voormelde wet kan instellen tegen de Verkoper.

15.2. De Koper staat zelf in voor de tweedehandskeuring, zo dit van toepassing is.

 

16. Buiten de verkoopsruimte gesloten overeenkomst


16.1. Voor zover de overeenkomst tot stand komt buiten een verkoopruimte en de Koper een
consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, vindt dit artikel toepassing.

16.2. Informatie m.b.t. de overeenkomst: de volgende informatie kan worden verstrekt
overeenkomstig artikel VI.64 Wetboek Economisch Recht:

1° de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de
gebruikte drager en de goederen of diensten: zie artikel 6 en 14.

2° de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemingsnummer; ondernemingsnummer 0634.639.623 en met handelsbenaming DESVOVEILINGEN;

3° het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer, fax en e-mailadres
van de onderneming, indien beschikbaar, zodat de consument snel contact met de onderneming kan
opnemen en er efficiënt mee kan communiceren alsmede, indien van toepassing, het geografisch
adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt: telefoonnummer 
0471 60 07 58 en emailadres info@desvoveilingen.be;

4° wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt 3° verstrekte adres, het geografisch adres van
de bedrijfsvestiging van de onderneming, en desgevallend dat van de onderneming voor wiens
rekening ze optreedt, waaraan de consument eventuele klachten kan richten: Noordkaai 25, 8870
Izegem. de gegevens van de Verkoper kunnen worden opgevraagd bij Desvo veilingen.

5° de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard
van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijze niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop
de prijs moet worden berekend en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en
eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend,
het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. In het geval van een
overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de
totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast
tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale
kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet
worden berekend, meegedeeld: zie artikel 7; de Bieder weet dat er sprake is van een openbare veiling
en de prijs in functie hiervan dient te worden gezien.

6° de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het
goed te leveren of de diensten te verlenen, en desgevallend, het beleid van de onderneming inzake
klachtenbehandeling; ter zake kan verwezen worden naar de artikels 7 en 9; klachten kunnen
telefonisch of per e-mail worden bezorgd aan Desvo veilingen of aan de Verkoper.

7° wanneer een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de
uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel VI.69, § 1, alsmede het modelformulier voor
herroeping opgenomen in bijlage 2 bij dit boek; vermits de overeenkomst wordt gesloten tijdens een
openbare veiling, kan de Koper het herroepingsrecht niet uitoefenen.

8° desgevallend, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen zal
moeten dragen in geval van herroeping; niet van toepassing vermits het herroepingsrecht niet kan
worden uitgeoefend.

9° ingeval de consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig artikel
VI.65, § 2, tweede lid, heeft gedaan, dat de consument gebonden is de onderneming zijn redelijke
kosten te vergoeden overeenkomstig artikel VI.71, § 3; niet van toepassing vermits het
herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend.

10° indien er niet voorzien is in een herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.73, de informatie dat
de consument geen herroepingsrecht heeft of, desgevallend, de omstandigheden waarin de
consument zijn herroepingsrecht verliest;

11° een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen: ter
zake wordt verwezen naar de artikels 10 tot en met 15.

12° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop,
diensten na verkoop en commerciële garanties: niet van toepassing;

13° desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe daarvan kopie verkrijgbaar is: niet
van toepassing;

14° desgevallend, de duur van de overeenkomst of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur
is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst: niet van
toepassing;

15° desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de
overeenkomst: niet van toepassing;

16° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële
garanties die de consument op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden: niet van
toepassing.

17° desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische
beveiligingsvoorzieningen: niet van toepassing;

18° desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software
waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te
zijn: niet van toepassing;

19° desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en
geschillenbeslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar
toegang toe is: niet van toepassing;

 

17. Vrijwaring voor uitwinning


17.1. De Verkoper zal de Koper slechts vrijwaren voor eigen daden, doch niet voor stoornissen die
hun oorsprong vinden voorafgaand aan de verkoop van de kavels.

17.2. De Verkoper zal de Koper niet vrijwaren voor de stoornissen van derden.

 

18. Vrijwaring van Desvo veilingen door de Verkoper


18.1. Wanneer Desvo veilingen zou worden aangesproken door de Koper op basis van een
koopovereenkomst (hetgeen sowieso ongegrond is vermits Desvo veilingen geen verkoper is), zal de
Verkoper Desvo veilingen uiteraard vrijwaren.

 

19. Ontbinding


19.1. De Verkoper heeft het recht om de overeenkomst met de Koper met onmiddellijke ingang,
zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige
schadevergoeding te ontbinden, indien de Koper:
• niet tijdig betaalt;
• de goederen niet tijdig afhaalt.
In geval van ontbinding van de overeenkomst door de Verkoper overeenkomstig deze bepaling is de
Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het verkoopbedrag met een
minimum 200,00 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om de betaling te vorderen van de
hogere werkelijk geleden schade (bijvoorbeeld de minderopbrengst bij een tweede verkoop via
veiling).

19.2. De Verkoper kan tevens de overeenkomst met de Koper ontbinden indien derden plots
aanspraken zouden doen gelden op de goederen en/of de verkoop afhaling onevenredige schade zou
veroorzaken of omwille vanwege elke andere geldige reden. De Verkoper zal dan aan de Koper de
koopprijs terugbetalen, evenals het opgeld.

19.3. De Koper heeft enkel het recht om de overeenkomst met de Verkoper te ontbinden ingeval
van zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van de Verkoper. Indien de Koper zijn
ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij de Verkoper daarvan per aangetekende brief in kennis
te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de
ontbinding aanleiding heeft gegeven.

 

20. Privacy


20.1. Desvo veilingen zal via de website, dan wel fysiek of op andere wijze (via e-mail)
persoonsgegevens betreffende de Bieder en de Verkoper verzamelen.

20.2. De persoonsgegevens die van de Bieder zullen worden verzameld zijn: e-mailadres, naam,
voornaam, bedrijf, geboortedatum, adres, telefoonnummer, eventueel faxnummer, GSM-nummer,
identiteitskaartnummer, BTW-nummer en facturatieadres.

20.3. De persoonsgegevens die van de Verkoper zullen worden verzameld zijn: e-mailadres, naam,
voornaam, adres, telefoonnummer, eventueel bedrijfsnaam en faxnummer.

20.4. Bieder en Verkoper geven hierbij hun ondubbelzinnige toestemming om voormelde
persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in dit artikel.

20.5. De door de Bieder en Verkoper meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in
overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens (zoals gewijzigd).
Desvo veilingen treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens
verwerken voor volgende doeleinden: organisatie van de verkoop van de roerende goederen, nagaan
of de verstrekte gegevens van de Bieder overeenstemmen met de werkelijkheid, het versturen van de
nieuwsbrief indien gewenst door de Bieder. De gegevens van de Bieder zullen worden meegedeeld
aan de Verkoper, zodat deze kan oordelen over de al dan niet aanvaarding van een bod.

20.6. Bieder en Verkoper hebben een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar
betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Desvo veilingen. Dit inzageen
correctierecht kan via een gedateerde en ondertekende brief worden aangevraagd.

20.7. Desvo veilingen neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de
Bieder en Verkoper meegedeelde gegevens te waarborgen. Bieder en Verkoper erkennen echter dat
de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. Bieder en Verkoper
aanvaarden derhalve dat de schade die zij zouden lijden door het onrechtmatig gebruik van
persoonsgegevens door derden die daartoe geen bestemming hebben verkregen, nooit op Desvo veilingen kan worden verhaald.

20.8. De Koper zal elk goed dat drager is van persoonlijke gegevens in de zin van de Wet van 8
december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van
Persoonsgegevens (zoals gewijzigd) gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de privacy.
Het loutere verkrijgen van de fysieke drager van deze gegevens ontslaat de Koper niet van de
verplichtingen die voortvloeien uit voormelde wetgeving.

 

21. De middelenverbintenissen van Desvo veilingen


21.1. Desvo veilingen heeft enkel opzichtens de Verkoper een middelenverbintenis om de verkoop
van roerende goederen te organiseren. Desvo veilingen heeft géén resultaatsverbintenis om de
goederen ook effectief te verkopen, dit binnen een bepaalde tijd of aan een bepaalde prijs.

21.2. Tenzij de goederen zouden zijn gestockeerd in een locatie die eigendom is van de Desvo veilingen, heeft Desvo veilingen géén verbintenis tot het behoud van het goed. De Verkoper dient hier
voor in te staan.

21.3. Indien de goederen wel zijn gestockeerd in een locatie die eigendom is van de Desvo veilingen,
heeft zij enkel een middelenverbintenis tot bewaring van de goederen.

21.4. Desvo veilingen heeft geen verbintenissen opzichtens de Bieder. Desvo veilingen neemt enkel
akte van het eventuele bod van de Bieder en maakt dit over aan de Verkoper, die beslist of hij dit bod
al dan niet aanvaardt. Desvo veilingen zal de Bieder dan in kennis stellen van de eventuele
aanvaarding van het bod per e-mail, zal de koopprijs en opgeld ontvangen en zal hierna het kavel
fysiek aanbieden aan de Koper.

 

22. Overmacht


22.1. Desvo veilingen is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis
jegens de Bieder en de Verkoper in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie
waarin de uitvoering van de overeenkomst door Desvo veilingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet
tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Desvo veilingen, zelfs al was deze
omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder
exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van
de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van Desvo veilingen,
tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand,
oproer, oorlog, epidemie, overstroming, ziekte van aangestelden, elektrische, informatica-, internet- of
telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de
weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te
wijten aan derden. Desvo veilingen is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter
van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

22.2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Desvo veilingen opgeschort. Desvo veilingen zal in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een
overmachtsituatie te beperken.

 

23. Aansprakelijkheid


23.1. Desvo veilingen is ten aanzien van de Bieder en de Verkoper niet aansprakelijk voor zware of
opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het
kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. Desvo veilingen is slechts aansprakelijk in
geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

23.2. Voor zover Desvo veilingen bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de
medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

23.3. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Desvo veilingen niet
aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met
inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving,
productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten,
verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

23.4. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Desvo veilingen is ten alle tijde
beperkt tot de waarde van het bod van de Koper per schadegeval, zelfs ingeval van zware fout, met
een maximum van 10.000,00 EUR.

23.5. Desvo veilingeni zal op haar website bepaalde informatie verschaffen over de kavels. Desvo veilingen kan evenwel niet instaan en is dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of
nauwkeurigheid van de informatie die op haar website wordt verspreid, vermits zij niet vertrouwd is
met de goederen die de Verkopers wensen te verkopen en zij dus afhankelijk is van informatie
verstrekt door de Verkopers.

23.6. Vermits de Verkoper vaak evenmin vertrouwd is met de goederen die hij wenst te verkopen
(denk bijvoorbeeld aan de verkoop die een curator wenst te doen), kan de Verkoper evenmin instaan
en is hij dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie
die via Desvo veilingen aan de Bieder wordt meegedeeld.

 

24. Interpretatie


24.1. Elk onduidelijk beding zal worden uitgelegd, in eerste instantie ten voordele van Desvo veilingen en in tweede instantie ten voordele van de Verkoper.

 

25. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


25.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch
recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

25.2. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden
zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk.

26. Splitsbaarheid


26.1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of
strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van
andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en
afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is
met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw
onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en
rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling.

27. Wijziging van de algemene voorwaarden


27.1. Desvo veilingen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen treden in werking en zijn tegenstelbaar aan de Bieder en de Verkoper twaalf uur nadat
deze per e-mail aan hen zijn meegedeeld. De nieuwe algemene voorwaarden vervangen alle
voorgaande algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.


account aanmaken

Maak nu een account aan

Hoe kan ik bieden?

Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf je in
Zelf iets te koop? Contacteer ons...

Zelf iets te koop? Contacteer ons...

Zelf iets te koop? Contacteer ons...

Zelf iets te koop? Contacteer ons...

Zelf iets te koop? Contacteer ons...

Zelf iets te koop? Contacteer ons...

Zelf iets te koop? Contacteer ons...

Zelf iets te koop? Contacteer ons...

[ site by plenso ]